14. มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่”

การผลิตแร่ของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการผลิตแร่ 64,555 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.51 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีมูลค่าการผลิต 77,320 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณเป็นสำคัญ โดยเฉพาะแร่ที่มีปริมาณการผลิตมาก เช่น หินปูน ลิกไนต์ และยิปซัม เป็นต้น ในขณะที่ มูลค่าการใช้แร่ พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 58,308 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.24 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีมูลค่า 76,968 ล้านบาท โดยแร่ที่มีการใช้มากที่สุด คือ หินปูนเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) มูลค่าการผลิตและการใช้แร่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.27 และ 4.80 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับการนำเข้าและส่งออกแร่ ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้าแร่ 72,820 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.21 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีมูลค่า 66,116 ล้านบาท โดยแร่ที่มีมูลค่าการนำเข้า สูงที่สุด คือ ถ่านหินประเภทเชื้อเพลิงแข็ง มูลค่า 31,070 ล้านบาท รองลงมา คือ ถ่านหินบิทูมินัส มีมูลค่า 21,389 ล้านบาท ในขณะที่ มูลค่าการส่งออกแร่ ใน พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 12,741 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.93 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีมูลค่า 12,860 ล้านบาท โดยแร่ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด คือ โลหะดีบุก 5,307 ล้านบาท รองลงมา คือ แร่ยิปซัม 3,673 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า มูลค่าการนำเข้าแร่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.61 ต่อปี ในขณะที่ มูลค่าการส่งออกแร่ มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.46 ต่อปี

มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562